? پول!!! خیلی میخوامت:) - اینجا زمان مرده
16 اسفند 1391

پول!!! خیلی میخوامت:)

به یاد همتون هستم دوستای گلم اما خیلی خستم چون دیر میرسم خونه.سالن این روزها خیلی شلوغه و منم بیاد اضافه کاری بمونم.زنده باد پ___________________ول.مگه نه؟