? اینجا زمان مرده
28 اردیبهشت 1391

این روزها دلتنگی تو بد جوری تن کوچک قلبمو در آغوشش تنگ میفشره...


کاش دیداری تازه شود!