? این باران....آن باران - اینجا زمان مرده
5 اردیبهشت 1391

این باران....آن باران

این باران که می بارد دلم  هوای آن باران میکند 

آخر 

منو باران هر دو عاشق بارانیم 

اما  

این باران میبارد و میرود 

و  

آن باران میبارد و دل من را با خود میبرد......