? اینجا زمان مرده
4 اردیبهشت 1391

باران تکراری نمیشود ،

هروقت بیایید دوست داشتنی است،

تو برای من بارانی...