? اینجا زمان مرده
22 آبان 1390

لحظه عشق بازی قطرات نرم و بلورین باران با ذرات زبر و خشن خاک لحظه باروری طبیعت خوابیده در آرامش است......... 

                        

                                                 تصورش زیبا نیست؟