? اینجا زمان مرده
3 بهمن 1391

استباهی کامنت ستاره و باران رو پاک کردم ...شرمنده بچه ها نتونستم بخونمشون:(