? اینجا زمان مرده

دلم هوای باران کرده...بیصبرانه منتظرم.ببار....ببار....ب...ب...ا....ر................. 

 

 

اما دریغ از یک قطره!