? اینجا زمان مرده
6 خرداد 1391

داشتم از درد به خود می پیچیدم......  

همسایه ها گفتند:  

چقدر قشنگ قر می دهی! 

و سالهاست .... 

رقاص پردرد خیابانهایم !