? زنانگی... - اینجا زمان مرده
1 خرداد 1391

زنانگی...


گاهی دلت از زنانگی می گیرد  

  


می خواهی کودک باشی 

 

   

دختر بچه ای که به هر بهانه ای به آغوشی پناه می برد 

و آسوده اشک می ریزد بی هیچ  

 

 زن که باشی  

 

 

 باید بغض های زیادی را بیصدا دفن کنی که مبادا...