? سفر - اینجا زمان مرده
8 بهمن 1390

سفر

 برای بعضی سفر اتنهای ماجرا و برای بعضی دیگر شروع یک آغاز است. 


من در کجای این راهم؟ نمیدانم! 


اما خوب میدانم که سالهاست  


به انتظار یک سفر بیادماندنی نشسته ام. 


ابتدای ماجرا باشد یا انتها 


فرقی نمیکند.... 


سفر همیشه شروع یک داستان است...   

  

 

        

؛دختر پاییز؛