? اینجا زمان مرده

آخ که چقدر دوست داشتم 

 بیشتر برات درد دل کنم. 

چقدر حست نزدیک بود برام. 

کاش نزدیکتر بودی به من........