? اینجا زمان مرده

خطرات غلظت خونه داره خودشو نشون میده.............دارم میترسم