? باران - اینجا زمان مرده
30 آبان 1390

باران

  وای، باران؛ باران؛ 


شیشه پنجره را باران شست.
 

از دل من اما، 


چه کسی نقش تو را خواهد شست؟