? با تو بودن - اینجا زمان مرده
21 آبان 1390

با تو بودن

                                                    

                                            با تو بودن همیشه پر معناست 

                                            بی تو روحم گرفته و تنهاست  

                                            با تو یک کاسه آب یک دریاست 

                                            بی تو دردم به وسعت صحراست  

                                            با تو بودن همیشه پر معناست