? اینجا زمان مرده
20 آبان 1390

                                این روزها کسی حرفم را نمیفهمد ....حتی خودم!