? ... - اینجا زمان مرده
19 اردیبهشت 1390

...

صبح یک شنبه: 

امروز در خواب فرشته مرگ  را بوسیدم!