? دید و باز دید - اینجا زمان مرده
14 اردیبهشت 1390

دید و باز دید

میدونم....هیچ خبری نیست.باید به دوستام سر بزنم. 

از قدیم گفقتن دید و باز دید!