? زمین خوردم. - اینجا زمان مرده
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

زمین خوردم.

اومدم بهت اس ام اس بدم.... 

پام پیچ خورد.با صورت کشیده شدم زمین ...موبایلم پرت شد یه طرف...کیفم یه طرف... 

سمت چپ صورتم داغون شد.زانوی پای چپم هم داغون تر.سه چهار بار تلو تلو خوردم تا بتونم خودمو کنترل کنم زمین نخورم اما نشد...لعنت به اون چاله بی محل... 

با همون پای داغون رفتم دنبال پسرکوچولو.با همون زانوی داغون برگشتم خونه.البته بعد از زمین خوردنم رفتم خونه خودمو تمیز کردم.صورتمو دستامو که هنوزم توش ذرات خاک هست.به مهدی چیزی نگفتم ...یه وقت بچم نگران نشه اما انگار میلنگیدم. 

خونه هستم.اکی هم اینجاست.پام هنوز درد میکنه.پوست زانوم کنده شده.حس لوس شدن دارم الان.لوسم کن